چهارشنبه 5 ارديبهشت 1397 - 08 شعبان 1439
  فرمهای پذیرش


مجری محترم لطفا از جدول زیر فرم مربوطه را دانلود نمائید و پس از تکمیل کردن محتوای آن فایل را به صورت الکترونیکی یا از طریق ایمیل و یا به صورت یک فایل ذخیره شده تحویل کارشناس مرکز رشد فناوری تجهیزات 
پزشکی فرمائید.

Untitled Document