چهارشنبه 5 ارديبهشت 1397 - 08 شعبان 1439
  زیرساخت های مرکز رشد

مرکزرشدفناوری تجهیزات پزشکی باهدف گسترش واحدهای فناور,توسعه ی بیشترکارآفرینی وتجاری سازی درسال 1393 بامجوز وزارت بهداشت و درمان وآموزش پزشکی درمجتمع فناوری پاستور شروع به کار نموده و توانسته است در راستای ارتقاء فناوری های حوزه سلامت قدم های موثری را بردارد.باحمایت مسئولین دانشگاه ,شورای مرکزمتشکل ازاعضای هیئت علمی دانشگاه و نمایندگانی ازاداره کل تجهیزات پزشکی و حوزه صنعت تجهیزات,تشکیل و طی جلسات متعدد توانسته است زیرساخت های فناوری مرکز را تبیین و جهت اجراء ابلاغ نماید.

مرکز رشد یک مرکز حمایتی,در جهت کمک به شرکت های نوپا از طریق ارائه خدمات مالی و مشاوره ای و آموزشی است.مراکزرشد با جلب سرمایه های اولیه و ریسک پذیر,برای این شرکت ها موجب رشد و دوام آن ها به میزان 80 درصد می شوند و شرکت هایی که دوره ی استقرار در مرکزرشد را با موفقیت می گذرانند,می توانند به طور مستقل به فعالیت اقتصادی خود ادامه دهند.