چهارشنبه 5 ارديبهشت 1397 - 08 شعبان 1439
  فرم دریافت اطلاعات فناوران

فناور محترم با عنایت به درخواست وزارت مطبوعه مبنی بر دریافت اطلاعات فناوران تحت پوشش به منظور سازماندهی نیازهای فناوران خواهشمندیم در اسرع وقت فرم مربوطه را دریافت و نسبت به تکمیل و ارسال آن به آدرس پست الکترونیکی

permaosku2015@yahoo.com

وبه صورت فایل ورد اقدام فرمائید.