شنبه 2 بهمن 1395 - 23 ربيع الثاني 1438
  لیست شرکتهای دانش بنیان

شرکت دانش بنیان کارا پویان اعصاب
شرکت بنیان مکاترونیک